Fundacje i Stowarzyszenia

Fundacje, Stowarzyszenie, Organizacje non-profit

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, fundacje oraz stowarzyszenia są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ponadto Jednostka realizująca projekt dofinansowany ze środków UE obowiązana jest do prowadzania wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby konkretnego projektu.

Nowelizacja Ustawy o Rachunkowości wprowadza możliwość stosowania uproszczonej rachunkowości od 2016 dla organizacji non-profit oraz stowarzyszeń, jeżeli podmioty te spełnią warunki określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W ramach prowadzonych przez nas usług pełnej księgowości oferujemy:

  • Opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planu kont dostosowanego do Państwa potrzeb, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
  • Przygotowanie instrukcji obiegu dokumentów
  • Bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych
  • Wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy stowarzyszeń / fundacji prowadzących działalność gospodarczą
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu
  • Bieżąca opieka księgowego

Księgowa Lublin – Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bliższych informacji, nasza księgowa pomoże w doborze odpowiedniej strategii.