Od 1 stycznia 2016 r. organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego będą mogły prowadzić – zamiast ksiąg rachunkowych – uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

Zgodnie z nowelizacją małe organizacje pozarządowe mogą skorzystać z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, jeżeli spełniają warunki określone w nowym art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a mianowicie:

  • działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 wymienionej ustawy,
  • nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  • nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
  • osiągają przychody wyłącznie m.in. z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
  • w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100.000 zł (warunku tego nie stosuje się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność).

Istotne jest, że w celu skorzystania z tego ułatwienia organ zatwierdzający Stowarzyszenia czy organizacji non-profit w rozumieniu przepisów o rachunkowości musi podjąć decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz w określonych terminach powiadomić właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.


Elektroniczne wersje sprawozdań finansowych

Od 1 października sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności gospodarczej, sprawozdanie z płatności należy obowiązkowo sporządzać w postaci elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym przez ministra finansów.  Tak sporządzone będzie musiało zostać też podpisane przez co najmniej jedną osobę, której numer PESEL ujawniony jest w rejestrze przedsiębiorców KRS, uprawnioną do reprezentacji podmiotu, przy pomocy podpisu kwalifikowanego albo profilu zaufanego ePUAP. Sprawozdania będą przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.