Limit transakcji gotówkowych

Z początkiem 2017 r. nastąpi obniżenie limitu dopuszczalnych transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami z 15 000 euro do 15 000 zł. Oznacza to, że znacznie częściej niż obecnie przedsiębiorcy będą obowiązani do dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego.

Obniżeniu limitu będzie towarzyszyć dodanie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisów wyłączających możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanych z naruszeniem obowiązku ich dokonywania i przyjmowania za pośrednictwem rachunku bankowego, tj. art. 22p updof oraz art. 15d updop.


Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 lipca – pełnomocnictwa ogólne i szczegółowe

Podatnicy będą mogli od 1 lipca 2016 r. udzielić pełnomocnictwa ogólnego uprawniającego pełnomocnika do działania we wszystkich sprawach podatkowych bez konieczności przedkładania upoważnienia do akt każdej z nich. Pełnomocnictwo trzeba będzie złożyć przez internet.

Pełnomocnictwo ogólne będzie upoważniać do działania w imieniu podatnika we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnik ogólny nie będzie jednak uprawniony do podpisywania deklaracji podatkowych – w tym celu nadal wymagane będzie udzielenie odrębnego pełnomocnictwa (zgodnie z art. 80a Ordynacji).

Pełnomocnikom wystawia się pełnomocnictwa szczególne (PPS-1). Takie upoważnienie uprawnia do działania we wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, np. reprezentowania w czasie kontroli, zastępowania w toku postępowania podatkowego czy złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Może być ono udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu.