Nowa ulga – jednorazowa amortyzacja nowych fabrycznie środków trwałych dla wszystkich!

Przedsiębiorcy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń. Wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł.

Prawo do jednorazowej amortyzacji przy zakupie nowych fabrycznie środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 oraz 8 KŚT przysługuje pod warunkiem, że:

1)  wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub

2)  łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

Obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy

Od 1 styczeń 2018 podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą nie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekroczy 1 tys. zł. Kwota zaliczki zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym.