Strefa Klienta

NOWE – WAŻNE

a) Umowy zlecenia 2017

b) Transakcje gotówkowe 2017 PRZYPOMNIENIE

Ponadto:

1. Składki ZUS 2018

2. Preferencyjne składki ZUS za 2018 rok

3. Moment powstania obowiązku podatkowego od 2014 roku

4. Termin wystawienia faktury VAT

5. Termin odliczenia podatku VAT

6. Delegacja przedsiębiorcy – dokumentowanie kosztów

7. Limit zwolnienia podmiotowego z VAT w 2017 r.

NOWE – WAŻNE

 

a) Umowy zlecenia 2017

  • Minimalna stawka godzinowa 13,00 zł brutto/godzina,

Nowa stawka ma zastosowanie do zleceń zawieranych zarówno z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, jak i z przedsiębiorcami, o ile sami nie zatrudniają pracowników, ani też nie współpracują ze zleceniobiorcami. Nie odnosi się jednak do wszystkich umów – nie obejmie np. tych, w których wynagrodzenie określono prowizyjnie, o ile zostaną spełnione dodatkowe warunki ustawowe.

  • Częstotliwość wypłaty wynagrodzenia

W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w kwocie równej minimalnej stawce godzinowej dokonywać się będzie co najmniej raz w miesiącu.

  • Ewidencja godzin pracy

Od 2017 roku ustawa wprowadza obowiązek w zakresie potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia. Przykładową ewidencję znajdziesz tutaj

b) Transakcje gotówkowe 2017 PRZYPOMNIENIE

Od 1 stycznia 2017 roku limit płatności gotówkowych wynosi 15000,00 PLN

Warto zwrócić uwagę na:

– limit dotyczy transakcji a nie pojedynczej płatności, np. jeżeli płatność jest ratalna to sposób płatności powinien być zależny od wysokości łącznej sumy transakcji

– w przypadku płatności dokonywanych m.in. za pomocą kart płatniczych, przez system PayPal, będzie spełniony wymóg dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego

– transakcje w walutach obcych przeliczane będą wg. Średniegu kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji

-zaliczki- jeżeli wartość całego zamówienia przekracza 15 000,00 PLN to zaliczka również musi być płacona za pośrednictwem rachunku bankowego.

Konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem limitu

-brak możliwości zaliczenia takiego wydatku do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej

Brak możliwości zwrotu podatku VAT w przyspieszonym terminie

1. Składki ZUS obowiązujące od 01-04-2018

Podstawa składki

Składka

Zdrowotna

3 554,93

319,94

Emerytalna

2 665,80

520,36

Rentowa

2 665,80

213,26

Chorobowa

2 665,80

65,31

Wypadkowa (1,80%)

2 665,80

44,52

Fundusz Pracy

 2 665,80

65,31

Razem składki ZUS – 1228,70
2. Preferencyjne składki ZUS za 2018 rok obowiązujące od 01-04-2018

Podstawa składki

Składka

Zdrowotna

3 554,93

319,94

Emerytalna

630,00

122,98

Rentowa

630,00

50,40

Chorobowa

630,00

15,44

Wypadkowa (1,80%)

630,00

10,52

Fundusz Pracy

0,00

0,00

Razem składki ZUS – 519,28

3. Moment powstania obowiązku podatkowego od 2014 roku

Rodzaj czynności

Termin powstania obowiązku podatkowego od 2014r.

Przykłady

Sprzedaż towarów lub wykonanie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7, art. 14 ust.6, art. 20 i art. 21 ust.1 ustawy o VAT Z chwilą wydania towarów lub wykonania usługi 2013 – Podatnik sprzedał towar. Wydanie nastąpiło 30 września, fakturę wystawiono 1 października. Obowiązek podatkowy powstał w październiku.

2014 – Podatnik sprzedał towar. Wydanie nastąpiło 30 kwietnia, fakturę wystawiono 2 maja. Obowiązek podatkowy powstał w kwietniu.

Świadczenie usług budowlanych lub budowlano – montażowych Z chwilą wystawienia faktury, a gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury 2013 – Podatnik wykonał usługę budowlaną z dniem 25 sierpnia, fakturę wystawiono 30 sierpnia, zapłata nastąpiła 5 września. Obowiązek podatkowy powstał 5-go września.

2014 –  Podatnik wykonał usługę budowlaną z dniem 25 sierpnia, fakturę wystawiono 30 sierpnia, zapłata nastąpiła 5 września. Obowiązek podatkowy powstał 30-go sierpnia.

Dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Dostawy mediów (Załącznik nr 3 do ustawy, poz. 140-153, 174, 175)

Z chwilą wystawienia faktury, a gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury 2013 – Podatnik refakturuje energię elektryczną. W umowie określił, że termin płatności będzie wynosić do 10-go dnia miesiąca następnego po miesiącu którym wystawiono re fakturę. Dla refaktury wystawionej w listopadzie obowiązek podatkowy powstaje w grudniu 2013 roku

2014 – Podatnik refakturuje energię elektryczną. W umowie określił, że termin płatności będzie wynosić do 10-go dnia miesiąca następnego po miesiącu którym wystawiono refakturę. Dla refaktury wystawionej w marcu (dostawa energii w miesiącach styczeń – marzec 2014) obowiązek podatkowy powstaje w marcu 2014 roku

Usługi transportowe

Obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych. 2013 – Podatnik wykonał usługę transportową z dniem 25 sierpnia , fakturę wystawił z dniem 30 sierpnia, zapłata nastąpiła 10-go września. Obowiązek podatkowy powstał we wrześniu 2013 roku.

2014 – Podatnik wykonał usługę transportową z dniem 25 sierpnia , fakturę wystawił z dniem 30 sierpnia, zapłata nastąpiła 10-go września. Obowiązek podatkowy powstał w sierpniu 2014 roku.

 

4. Termin wystawienia faktury VAT

Rodzaj czynności

Termin wystawienia faktury od 2014r.

Przykłady

Sprzedaż towarów lub wykonanie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7, art. 14 ust.6, art. 20 i art. 21 ust.1 ustawy o VAT Nie później niż 15-go dnia miesiąca w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę albo otrzymano zaliczkę, i nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki. W przypadku świadczeń okresowych jeżeli faktura zawiera informację jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy, może być wystawiona wcześniej niż 30 dni przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Podatnik podpisuje w dniu 25 lutego z firmą A kontrakt, na wykonanie usługi do dnia 10 marca. Termin ten jest nieprzekraczalny. Fakturę może zatem wystawić w dniu podpisaniu umowy, bowiem termin ten mieści się w ustawowych 30 dniach. Jeżeli nie skorzysta z tego prawa, to zafakturowanie transakcji będzie konieczne 10 marca po uznaniu usługi za wykonaną. Ostateczny dzień, w którym należy wystawić fakturę to 25 marzec.
Świadczenie usług budowlanych lub budowlano – montażowych Nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi i nie wcześniej niż 30. dnia przed jej wykonaniem.

W przypadku faktur zaliczkowych nie później niż 15.dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym otrzymano zaliczkę i nie wcześniej niż 30.dnia przed jej otrzymaniem.

Podatnik wykonał usługę budowlaną z dniem 20 kwietnia 2014 roku, z tym dniem został także podpisany protokół zdawczo – odbiorczy, faktura powinna być wystawiona do 20 maja 2014 roku.
Dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Dostawy mediów (Załącznik nr 3 do ustawy, poz. 140-153, 174, 175)

Najem, dzierżawa, leasing

Z upływem terminów płatności lub 30.dnia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. W przypadku świadczeń okresowych, jeżeli faktura zawiera informację jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy, może być wystawiona wcześniej niż 30.dnia przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi Podatnik  świadczy usługi najmu, czynsz jest płatny z góry do 15 –go każdego miesiąca. Podatnik może wystawić, np. w styczniu 2014 roku faktury dokumentujące czynsz za 12 kolejnych okresów rozliczeniowych.

 

5. Termin odliczenia podatku VAT

Rodzaj czynności

  Termin odliczenia podatku VAT od 2014r.

Przykłady

Sprzedaż towarów lub wykonanie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7, art. 14 ust.6, art. 20 i art. 21 ust.1 ustawy o VAT. W rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący nabytych towarów i usług, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres w którym podatnik otrzymał fakturę. Podatnik kupił towar w lutym 2014, dostawa nastąpiła także w lutym 2014 roku, faktura została dostarczona w lutym 2014 – podatnik może odliczyć podatek naliczony w deklaracji za luty bądź w dwóch następnych okresach rozliczeniowych.
Świadczenie usług budowlanych lub budowlano – montażowych. W rozliczeniu za okres w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika usług budowlanych powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres w którym podatnik otrzymał fakturę. Podatnik A nabył usługi budowlane, usługi te zostały wykonane w marcu 2014, faktura została wystawiona w kwietniu a płatność nastąpiła w maju 2014. Obowiązek podatkowy u wystawcy faktury powstał w dacie wystawienia faktury, Podatnik może więc dokonać odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za kwiecień, oczywiście jeśli posiada fakturę VAT.
Dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Dostawy mediów (Załącznik nr 3 do ustawy, poz. 140-153, 174, 175).

Najem, dzierżawa, leasing.

W rozliczeniu za okres w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres w którym podatnik otrzymał fakturę. Podatnik otrzymał w lutym 2014 roku fakturę (z datą lutową) dokumentującą dostawę energii elektrycznej z terminem płatności w marcu 2014r. Podatnik może dokonać odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za luty.
6. Delegacja przedsiębiorcy – domukentowanie kosztów

Diety

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet za czas podróży służbowej, do wysokości wskazanej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.

Kosztów podatkowych nie stanowią natomiast wydatki poniesione na wyżywienie w trakcie podróży.

Dieta pełna z tytułu podróży po terytorium kraju, zgodnie z rozporządzeniem wynosi 30,00 zł.

Czas trwanie podróży służobowej

Wysokość diety

Do 8 godzin

Dieta nie przysługuje

Od 8 do 12 godzin

50 % diety (15,00 zł)

Ponad 12 godzin

Dieta w pełnej wysokości (30,00 zł)

Pełna doba i następna do 8 godzin

Pełna dieta plus 50 % diety (45,00 zł)

Pełna doba i następna powyżej 8 godzin

Dwie pełne diety (60,00 zł)

Wysokość diety w podróży zagranicznej uzależniona jest od państwa docelowego, do którego udaje się przedsiębiorca

Koszty przejazdu

Środek transportu

Wymagane dokumenty

Samochód będący środkiem trwałym wydatki związane z jego używaniem, koszty ewentualnych napraw, opłatę za przejazd autostradą itp.- potwierdzone fakturą lub paragonem . Paragon musi zawierać dane wymienione w § 12 ust.3 pkt. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia PKPiR
Samochód osobowy niezaliczony do środków trwałych rozliczenia kosztów przejazdu dokonuje się na podstawie ilości przejechanych kilometrów wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu.
Środki transportu publicznego Wydatki na przejazd dokumentowane są biletami.

Koszty noclegu

Koszty noclegu Przedsiębiorca może rozliczyć w wysokości poniesionych wydatków wynikających z dowodów (faktur, rachunków) dokumentujących ich poniesienie. Nie ma możliwości rozliczenia ryczałtowego.

7. Limit zwolnienia podmiotowego z VAT w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 roku limit zwolnienia podmiotowego z VAT został podwyższony do 200 000 zł w skali roku. W związku z tym uprawnionymi do skorzystania ze zwolnienia w 2017 są przedsiębiorcy, u których obrót ze sprzedaży opodatkowanej w 2016 roku nie przekroczył sumy 200 000 zł.