Ubezpieczenia, prawo pracy


Numer  rachunku składkowego – NRS

Od 1 stycznia 2018 r. będzie można opłacić wszystkie składki na ZUS jednym przelewem na swój jeden, nowy numer rachunku składkowego (NRS). Każda Twoja wpłata zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Będzie to zrobione na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez Ciebie albo utworzonej przez ZUS, jeśli jesteś zwolniony z jej przekazywania). Podzielona wpłata zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.


Umowa o pracę

1 września br. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Pracodawca i każdy pracownik będzie zobowiązany posiadać umowę na piśmie albo pisemne potwierdzenie jej warunków – jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Jeżeli umowa o pracę nie będzie zawarta na piśmie (np. strony ustalą ustnie jej warunki) pracownik będzie musiał otrzymać na piśmie potwierdzenie warunków wcześniej zawartej umowy jeszcze przed dopuszczeniem do pracy. Pracodawca będzie musiał również zapoznać pracownika z regulaminem pracy przed pierwszym dniem pracy. Zmiany odniosą się też do pracowników młodocianych – pracodawca zobowiązany będzie do zapoznania młodocianego pracownika z wykazem prac lekkich, które może wykonywać. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy będzie mogła być wymierzona grzywna dla pracodawcy.


Sposób potwierdzania niezdolności do pracy począwszy od 1 stycznia 2016 r.

Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny od 1 stycznia 2016 r. będą:
  • zaświadczenie lekarskie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego, tzw. e-zwolnienie
  • zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego, wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, opatrzone podpisem i pieczątką wystawiającego – w przypadku gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego nie będzie możliwe,
  • wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, opatrzony podpisem i pieczątką – sporządzony na żądanie ubezpieczonego oraz w przypadku, gdy z informacji udostępnionych na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie wynika, że płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek

Ponadto w dalszym ciągu honorowane będą zaświadczenia lekarskie sporządzone na dotychczas obowiązującym formularzu ZUS ZLA, przy czym nie później niż 31 grudnia 2017 r.

Komentowanie wyłączone.