Podatek VAT


Split payment – podzielona płatność raz jeszcze – NOWE

  • W mechanizmie podzielonej płatności płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata całości lub części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z faktury jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy/rachunek w SKOK dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób. Natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie VAT (w całości lub w części) jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.
  • Stroną decydującą o stosowaniu MPP jest nabywca usługi /towaru (podatnik VAT)
  • Środki z rachunku VAT mogą być wykorzystane do uregulowania kwoty VAT wykazanej w fakturze z tytułu zakupu towarów lub usług oraz do zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego. Z rachunku VAT można również zapłacić do urzędu skarbowego dodatkowe zobowiązania w VAT, odsetki za zwłokę w VAT.
  • W przypadku pomyłkowej wpłaty zbyt wysokiej kwoty na rachunek VAT (np. podatek na fakturze wynosi 800 zł, a wpłacono 1000 zł), nie ma możliwości zwrotu 200 zł z rachunku VAT.
  • Wypłata środków z rachunku VAT jest możliwa po złożeniu odpowiedniego do urzędu skarbowego o uwolnienie tych środków, tj. przekazanie na rachunek rozliczeniowy. Urząd skarbowy może podjąć taką decyzję w ciągu 60 dni. Urząd może odmówić uwolnienia środków z rachunku VAT jedynie w sytuacji, gdy podatnik ma zaległości w VAT (do wysokości tej zaległości) lub gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązania podatkowe z tytułu VAT nie zostaną wykonane. Od decyzji odmownej można się odwołać.

Ulga na złe długi u wierzyciela i dłużnika

Procedura nazwana potocznie “ulgą na złe długi” umożliwia wierzycielom (podatnikom VAT) odzyskanie kwoty podatku należnego od danej czynności. Ulga ta dotyczy wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona – czyli gdy nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym upłynął termin 150-dniowy, liczony od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekty takiej można dokonać pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji za ten okres rozliczeniowy należność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności, dłużnik ma obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego wynikającego z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 89b ust. 1 ustawy o VAT). W sytuacji gdy organ podatkowy stwierdzi, że dłużnik pomimo obowiązku nie skorygował podatku naliczonego, wówczas naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.


Jednolity Plik Kontrolny

PRZYPOMINAMY:

JPK – od 1 lipca 2018 średnie i małe firmy oraz mikroprzedsiębiorcy będą musieli przesłać w formie elektronicznej na żądanie urzędu skarbowego: swoje faktury, księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, dane o stanach magazynów, księgi przychodów i rozchodów i ewidencje przychodów.

Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to postać elektroniczna ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych o określonej strukturze logicznej.

Zgodnie z nowymi regulacjami od 1 lipca 2016 r. obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostaną objęci duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2  lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu wskazanej ustawy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, do końca czerwca 2018 r. dane w formacie JPK będą przekazywać fakultatywnie. Natomiast od lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania danych w postaci JPK będzie objęty już każdy przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Struktury logiczne JPK

Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR

Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB

Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG

Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA

Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

źródło www.mf.gov.pl


Od 1.01.2016 podatnicy wykorzystujący nabywane towary i usługi do działalności gospodarczej podlegającej VAT, a także do innych celów, mają obowiązek przyporządkowania VAT naliczonego.

Od 1.01.2016 podatnicy wykorzystujący nabywane towary i usługi do działalności gospodarczej podlegającej VAT, a także do innych celów, mają obowiązek przyporządkowania VAT naliczonego do każdego z tych rodzajów aktywności, a przy odliczaniu podatku dotyczącego zarówno działalności objętej, jak i nieobjętej VAT stosują odpowiednią proporcję. Jest to tzw. prewspółczynnik odliczenia VAT naliczonego.

Obowiązek ustalania prewspółczynnika ma największe praktyczne znaczenie dla podmiotów, które z założenia tylko częściowo zajmują się działalnością gospodarczą, np. dla jednostek samorządu terytorialnego czy fundacji i stowarzyszeń, których podstawowym założeniem jest realizacja celów statutowych (np. działalność charytatywna), a działalność gospodarcza służy tylko zdobywaniu środków do ich realizacji.

Przykład:

Siedzibą Stowarzyszenia jest wynajmowany lokal. Stowarzyszenie prowadzi działalność opodatkowaną VAT, oraz inną nie będącą działalnością gospodarczą.

W takim przypadku faktura VAT od faktury za zakup usług najmu musi być rozliczany wg prewspółczynnika.


Zmiany właściwości miejscowej VAT – od 1 stycznia 2016 r.

Z dniem 1.01.2016r. zmianie ulegają zasady ustalania właściwości miejscowej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą będą płacić wszystkie podatki w jednym urzędzie skarbowym, bez względu na miejsce wykonywania działalności

Dla osób fizycznych (bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą czy nie) urzędem właściwym będzie urząd właściwy według adresu miejsca zamieszkania, a dla osób prawnych(np. spółki), według adresu siedziby.

Komentowanie wyłączone.